Regulativ for Strandby Kirkecenter og Elling Sognegård

Menighedsrådet har det overordnede ansvar
 • Elling/Strandby Menighedsråd har det overordnede ansvar og træffer beslutninger om rammerne for brug af lokalerne samt drift og udlån af disse.
 • Der er ansat en servicemedarbejder til at varetage den daglige drift.
Servicemedarbejderens ansvar
 • Servicemedarbejderen fører dagligt tilsyn med lokaler, inventar og det tekniske udstyr.
 • Servicemedarbejderen står for rengøring af lokalerne.
 • Servicemedarbejderen koordinerer lokalereservationerne.
 • Servicemedarbejderen er som udgangspunkt til stede ved de folkekirkelige arrangementer.
 • Servicemedarbejder i Elling er Bodil Sørensen, tlf. 22934437
 • Servicemedarbejder i Strandby er Marianne Kræmmergaard, tlf. 29663666
Lokalernes anvendelse
 • Lokalerne er primært til rådighed for møder arrangeret af menighedsråd og/eller præster, til konfirmationsundervisninger, korøvelser samt møder og sociale arrangementer.
 • Lokalerne er tillige til rådighed for folkekirkeligt arbejde i sognet og kan i øvrigt benyttes til andre kirkelige og kulturelle arrangementer samt folkeoplysning. Skriftlig ansøgning kan forlanges forelagt til menighedsrådets godkendelse.
 • Lokalerne må ikke anvendes til politiske og erhvervsmæssige møder, familiefester og andre private formål, eller i øvrigt til formål, der er uforenelig med bygningens karakter og baggrund. I tvivlstilfælde forespørges menighedsrådet.
 • Lokalerne kan lejes til begravelseskaffe og bryllupsreceptioner. Priser for leje, kaffe og kage fremgår af den til enhver tid gældende prisliste.
 • Al specialudsmykning i kirke og Kirkecenteret/Sognegården er for egen regning.
 • Ved hvert arrangement orienteres servicemedarbejderen om hvem der er ansvarlig.
Den ansvarlige
 • Den ansvarlige sørger for at instrukser og regulativ følges.
 • Den ansvarlige sørger for oprydning, aflåsning samt aflevering af nøgle – alt ifølge aftale med servicemedarbejderen.
Husordenen
 • Øl, vin og alkohol må kun drikkes efter nærmere aftale med servicemedarbejderen.
 • Foldedøren må kun betjenes af servicemedarbejderen.
 • AV-midler, opvaskemaskine, stor kaffemaskine og andet teknisk udstyr må kun benyttes efter forudgående aftale med servicemedarbejderen.
 • Der må kun benyttes de fælles faciliteter og det/de lokaler som udtrykkelig er stillet til rådighed for arrangementet. Udvis hensyn til eventuelle andre arrangementer i bygningen.
Oprydning
 • Der ryddes op i de anvendte lokaler, bordene tørres af og gulvene fejes.
 • Lokalerne efterlades med samme bord- og stilleopstilling, som de blev modtaget.
 • Der ryddes op i køkkenet og brugt porcelæn vaskes op og sættes på plads.
 • Skrald samles i affaldsstativ og tømmes i affaldscontainer udenfor.
 • Evt. skader eller konstaterede mangler ved bygning og inventar skal straks meddeles servicemedarbejderen.
Aflåsning
 • Vinduer og udvendige døre skal lukkes/låses helt efter arrangementets afslutning.
 • Ethvert arrangement skal være afsluttet, så dørene kan låses senest kl. 23.00.