Visionsarbejde for vores 3 kirker i Elling, Strandby og Jerup

ccf14112012 00000

Resultatet af vores fælles arbejde med kirkens visioner danner et billede af den fremtid vi ønsker for vore 2 sogne.

Folderens forside forestiller et Y – kors som symboliserer kristensdommen med et budskab som rækker både opad og udad.

I 2006 udkom betænkning 1477: opgaver i sogn, provst og stift. I denne betænkning blev folkekirkens mission defineret meget klart – og bedre kan det ikke siges, hvad der er missionen også for vore 3 kirker:

”Folkekirkens mission som Kristen kirke er at forkynde Kristus som hele verdens frelser.

Dette udgangspunk er lovgivningsmæssigt bestemt i Grundloven, der bestemmer folkekirken som den Evangeliske-Luterske kirke.

Forkyndelsen bygger på den grundforudsætning, at mennesker ikke ved egen indsats kan gøre sig fortjent til noget over for Gud, men kun modtage alt fra Gud i troen på Jesus Kristus.

Kirkens overordnede opgaver danner udgangspunkt for de konkrete former kirkelivet får i sogn, provsti og stift. Alle konkrete målsætninger må dybest set tjene denne opgave.”

Vision for vores Kirker er:

 • Se muligheder fremfor begrænsninger.
 • Skabe rammer for et levende og rummeligt kristent fællesskab, så kirken er et godt sted at komme og hvor vi værdsætter, at der er forskellige måder at udfolde sin kristne tro på. 
 • Være tydelige i folks bevidsthed og udbrede kendskabet til gudstjenester og aktiviteter ved at kommunikere på almindelige og moderne betingelser.
 • At være opsøgende og åbne for alle.

Se muligheder frem for begrænsninger:

Vi ønsker at lytte til mennesker og vi ønsker at anerkende og respekterer hinandens arbejde. Vi ønsker, gennem mangfoldighed, at se og skabe muligheder for kirkens liv og vækst.

Et levende og rummeligt kristent fællesskab:

Vi vil skabe rammer for et levende og rummeligt kristent fællesskab, så kirken er et godt sted at komme og hvor vi værdsætter der er forskellige måder at udfolde sin kristne tro på. 

 • Kirken stræber efter at skabe kristne fællesskaber.
 • Vi er en kirke, et kristent fællesskab, hvor forkyndelse/fordybelse, salmer og bønner er naturligt.
 • I kirken er der mulighed for at danne fællesskaber. Her er mulighed for at udfolde sin tro på forskellig vis om du er barn, ung eller voksen.

Kommunikation:

Være tydelige i folks bevidsthed og udbrede kendskabet til gudstjenester og aktiviteter ved at kommunikere på almindelige og moderne betingelser

 • Vi vil udbrede kendskabet til hvad der sker i kirken, sognehuse åbent og synligt for alle. Vores arbejde bliver synligt ved P.R. gennem opslag, annoncer og omtale
 • På sigt ønsker vi også at benytte os af moderne medier ved sms, facebook, twitter, sende gudstjenester digitalt m.v.
 • At være opsøgende og åbne for alle.
 • Vi ønsker at være en kirke på vej ud til hele sognet, ikke blot sidde og vente på at folk kommer til os, men gå ud til dem som hører til i sognets sammenhænge. Det er det fantastiske ved at være folkekirke. Vi er ikke kun kirke for den lille kreds - men for SOGNET.
 • Vi ønsker at kirkerne og sognehusene skal være for ALLE og vi mener alle uden undtagelse. Man er velkomme og man er velkommen til at bære med. Kirken er ikke for specielt indviede, men for os alle.

En vision kan betragtes som en ledestjerne man sigter efter, èn som giver retning og perspektiv overfor de forskellige arbejdsgrene.

Stjernen som symbol, vil være vejviser og en hjælp til at nå vores mål og ønsker. Stjernens centrum er den kristne kirke. Stjernen med seks trekanter, som symbol på vore seks indsats områder.

Det betyder at alle arbejdsgrene skal kunne spejle deres aktiviteter i denne vision. Vi må til stadighed spørge os selv, om vi lever op til visionen? Hvorfor/hvorfor ikke? Hvad kan vi gøre bedre m.v.?

Når der kommer nye tiltag må vi se på, i hvor høj grad dette nye initiativ lever op til vores vision.

Vores vision skal ses i relation til kirkens 6 klassiske kirkelige kategorier:

 1.   Gudstjeneste og musikliv
 2.   Kultur/Undervisning
 3.   Kristensdomsformidling
 4.   Diakoni og hjælpearbejde
 5.   Mission
 6.   Kommunikation

Vedtaget af Elling-Strandby og Jerup menighedsråd nov. 2012