Det er muligt at benytte Elling Sognegård, Strandby Kirkecenter eller Jerup Præstegård til kirkelige arrangementer. Reservationen skal foretages i god tid.

Elling Sognegård
Tuenvej 10a, Elling, 9900 Frederikshavn
Kontakt: Bodil Sørensen Tlf. 22 93 44 37

Strandby Kirkecenter
Strandvej 67
9970 Strandby
Kontakt: Tlf. 29 66 36 66

Jerup Præstegård
Skagensvej 435
9981 Jerup
Kontakt: René Gerrick Tlf. 28 36 09 26

Prisliste for Elling Sognegård og Strandby Kirkecenter

Prisliste ved kirkelige arrangementer:

Kaffe og kage ved Sognearrangementer: 20 kr.
Kirkefrokost/Messy Church: Voksen 50 kr. (børn gratis)
Sodavand: 10 kr.

 

Leje af lokaler foreninger:

 Folkekirkelige foreninger: gratis
 Ikke folkekirkelige foreninger: 600 kr.

 

Leje af lokaler private:

Bryllupsreception/mindehøjtidelighed: 2500 kr.
Benyttes Sognegårdens/Kirkecenterets kaffe, the, sukker og mælk er prisen 15 kroner pr. person
Al fortæring bestilles udefra og afregnes til kostpris

 

Rundvisning/udflugt:

Kaffe, kringle og småkager: 45 kr. pr. person.

Regulativ for Strandby Kirkecenter og Elling Sognegård

Menighedsrådet har det overordnede ansvar

  • Elling/Strandby Menighedsråd har det overordnede ansvar og træffer beslutninger om rammerne for brug af lokalerne samt drift og udlån af disse.
  • Der er ansat en servicemedarbejder til at varetage den daglige drift.

Servicemedarbejderens ansvar

  • Servicemedarbejderen fører dagligt tilsyn med lokaler, inventar og det tekniske udstyr.
  • Servicemedarbejderen står for rengøring af lokalerne.
  • Servicemedarbejderen koordinerer lokalereservationerne.
  • Servicemedarbejderen er som udgangspunkt til stede ved de folkekirkelige arrangementer.
  • Servicemedarbejder i Elling
  • Servicemedarbejder i Strandby

Lokalernes anvendelse

  • Lokalerne er primært til rådighed for møder arrangeret af menighedsråd og/eller præster, til konfirmationsundervisninger, korøvelser samt møder og sociale arrangementer.
  • Lokalerne er tillige til rådighed for folkekirkeligt arbejde i sognet og kan i øvrigt benyttes til andre kirkelige og kulturelle arrangementer samt folkeoplysning. Skriftlig ansøgning kan forlanges forelagt til menighedsrådets godkendelse.
  • Lokalerne må ikke anvendes til politiske og erhvervsmæssige møder, familiefester og andre private formål, eller i øvrigt til formål, der er uforenelig med bygningens karakter og baggrund. I tvivlstilfælde forespørges menighedsrådet.
  • Lokalerne kan lejes til begravelseskaffe og bryllupsreceptioner. Priser for leje, kaffe og kage fremgår af den til enhver tid gældende prisliste.
  • Al specialudsmykning i kirke og Kirkecenteret/Sognegården er for egen regning.
  • Ved hvert arrangement orienteres servicemedarbejderen om hvem der er ansvarlig.

Den ansvarlige

  • Den ansvarlige sørger for at instrukser og regulativ følges.
  • Den ansvarlige sørger for oprydning, aflåsning samt aflevering af nøgle – alt ifølge aftale med servicemedarbejderen.

Husordenen

  • Øl, vin og alkohol må kun drikkes efter nærmere aftale med servicemedarbejderen.
  • Foldedøren må kun betjenes af servicemedarbejderen.
  • AV-midler, opvaskemaskine, stor kaffemaskine og andet teknisk udstyr må kun benyttes efter forudgående aftale med servicemedarbejderen.
  • Der må kun benyttes de fælles faciliteter og det/de lokaler som udtrykkelig er stillet til rådighed for arrangementet. Udvis hensyn til eventuelle andre arrangementer i bygningen.

Oprydning

  • Der ryddes op i de anvendte lokaler, bordene tørres af og gulvene fejes.
  • Lokalerne efterlades med samme bord- og stilleopstilling, som de blev modtaget.
  • Der ryddes op i køkkenet og brugt porcelæn vaskes op og sættes på plads.
  • Skrald samles i affaldsstativ og tømmes i affaldscontainer udenfor.
  • Evt. skader eller konstaterede mangler ved bygning og inventar skal straks meddeles servicemedarbejderen.

Aflåsning

  • Vinduer og udvendige døre skal lukkes/låses helt efter arrangementets afslutning.
  • Ethvert arrangement skal være afsluttet, så dørene kan låses senest kl. 23.00.